Nenašli jste vhodnou pozici?

Pro umožnění výběrového řízení na danou pracovní pozici bude společnost SAZKA a.s., IČO: 26493993, se sídlem K Žižkovu 851/4, Praha, Vysočany, PSČ 190 93 („SAZKA a.s.“), jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (tzv. GDPR). Jste srozuměni s tím, že zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 („LMC s.r.o.“), jakožto zpracovatel, prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o. poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.
Další informace o zpracování osobních údajů společností SAZKA a.s. jsou k dispozici na webu osobniudaje.sazka.cz, kde najdete i kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a kde můžete uplatnit svá výše uvedená práva prostřednictvím příslušných formulářů.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.

Nenašli jste
vhodnou pozici?

Napište nám

Budeme
si rozumět?

Zjistit více o práci v Sazce